78. jednání Rady Plzeňského kraje

obrazek
09. prosince 2019 15:05, Mgr. René Zeithaml

Na podporu spolkové činnosti půjdou čtyři miliony korun
V roce 2020 budou v rámci dotačního programu „Podpora spolkové činnosti na venkově - opravy, rekonstrukce a modernizace nemovitého majetku v roce 2020“ rozděleny čtyři miliony korun. Dotační program je určen pro spolky, pobočné spolky se sídlem v Plzeňském kraji v obci do 30 tis. obyvatel (výjimku tvoří spolky/pobočné spolky, které mají sídlo v obci nad 30 tis. obyvatel a budou opravovat, rekonstruovat nebo modernizovat vlastní nemovitost, která je v obci do 30 tis. obyvatel v Plzeňském kraji). Cílem programu je vytvářet a zlepšovat podmínky pro zabezpečení činnosti nestátních neziskových organizací ve venkovských oblastech Plzeňského kraje.
Dotačního program bude vyhlášen 17. 12. 2019, žádosti je možné podávat od 17. 1. do 7. 2. 2020.


Dva miliony na sportovce reprezentující kraj na mistrovstvích světa a Evropy
Rada kraje vyhlašuje i pro příští rok dotační program „Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na mistrovství světa/mistrovství Evropy v roce 2020“. Důvodem podpory je snížení finanční náročnosti spojené s účastí na MS/ME, podpora talentovaných jedinců z Plzeňského kraje a zviditelnění Plzeňského kraje ve světě. Žadatelem mohou být fyzické osoby účastnící se MS/ ME v roce 2020, které mají trvalý pobyt v Plzeňském kraji, nebo právnické osoby – spolky, v němž je sportovec, který má trvalý pobyt v Plzeňském kraji, řádně registrován.
V rozpočtu je dotační program vyčleněna částka dva miliony korun. Sběr žádostí bude probíhat od 17. 1. 2020.


Do malých obcí půjde příští rok 115 milionů korun

Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje (dále jen PSOV PK) je vyhlašován Plzeňským krajem od roku 2005 s cílem pomoci venkovským oblastem kraje. PSOV PK je obcemi velmi oblíben zejména pro svou jednoduchost. Pro malé obce je to často jediná možnost, jak získat dotaci na opravu, rekonstrukci nebo pořízení svého nemovitého majetku. Od roku 2008 podporuje kraj také pořízení nových územních plánů.
V návrhu rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2020 je na podporu venkova v rámci PSOV PK vyčleněno 115 mil. Kč. V v rámci programu jsou tradičně vyhlášeny tři dotační tituly:

  • PSOV PK 2020 - Projekty obcí: dotace na pořízení, opravy, rekonstrukce hmotného nemovitého majetku a technické infrastruktury obcí (např. na opravy obecních budov, místních komunikací, požárních nádrží, na pořízení veřejného rozhlasu, rekonstrukci veřejného osvětlení atd.). Žadatelem může být obec PK do 2 000 obyvatel, dále obec bez omezení velikosti, pokud žádá pro svou místní část do 500 obyvatel a obce oceněné v soutěži Vesnice Plzeňského kraje roku 2019 a v soutěži O nejlepší kroniku Plzeňského kraje 2019 bez ohledu na počet obyvatel. Obce do 2 000 obyvatel mohou požádat o dotaci do výše 500 tis. Kč, v mimořádných případech až do výše 2 mil. Kč. Pro obce nad 2 000 obyvatel je max. výše dotace 300 tis. Kč.
  • PSOV PK 2020 - Územní plány: dotace na pořízení územního plánu pro obce PK do 2 000 obyvatel. V rámci dotačního titulu Územní plány získaly v minulých letech dotaci vždy všechny obce, které o ni požádaly. Stejně jako v předešlých dvou letech budou v tomto dotačním titulu zvýhodněny tzv. „brdské obce“ - jednak mohou požádat o vyšší částku než ostatní žadatelé a také mohou požádat i na změnu platného územního plánu (která jinak podporována není).
  • PSOV PK 2020 - Integrované projekty: dotace pro mikroregiony se sídlem na území Plzeňského kraje. Projekt musí být integrovaný, tj. obcemi společně financovaný, realizovaný a využívaný. Mikroregiony mohou požádat na projekty např. v těchto oblastech: obnova drobných sakrálních památek, vybudování nebo oprava naučné stezky, modernizace autobusových zastávek, pořízení velkokapacitního stanu, pořízení a vybavení pojízdné prodejny apod. Kromě vymezených oblastí podpory mohou mikroregiony požádat i na jiný projekt - podmínkou je dodržení integrity, tj. projekt musí být členskými obcemi mikroregionu společně financovaný i užívaný.

Vyhlášení PSOV PK 2020 11. 12. 2019
Předpokládaný příjem žádostí
Projekty obcí: 17. 1. - 5. 2. 2020
Územní plány: 10. 1. - 24. 1. 2020
Integr. projekty: 10. 1. - 24. 1. 2020


Na kulturu dá kraj 9 milionů korun
Program podpory kultury bude v příštím roce rozdělovat 9 milionů korun, stejně jako letos. O dotace z oblasti kultury je tradičně velmi vysoký zájem. Kraj vypisuje každoročně tematické okruhy, které budou z toho programu podporovány.

Tematické okruhy kulturních aktivit
v oblasti živé kultury:
a) Festivaly, soutěže a multižánrové aktivity – taneční, divadelní, filmové a literární
b) Hudba (včetně festivalů a soutěží)
c) Výtvarné umění, Land Art, foto a design
d) Postupové přehlídky neprofesionálních uměleckých aktivit
e) Západočeské baroko

v oblasti historie a kulturního dědictví
f) Kulturní dědictví
g) Podpora tradiční lidové kultury
h) Významná výročí osobností v oblasti kultury a zásadních historických událostí spjatých s Plzeňským krajem v roce 2020 (např. r. 1945 – oslavy výročí osvobození)

Průběžný dotační program „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2020“ (dále jen „program Mikrogranty“) se také etabloval jako vhodný nástroj podpory zejména živé kultury na území Plzeňského kraje, přičemž jeho prioritou zůstává podpora nízkorozpočtových kulturních a uměleckých aktivit v následujících oblastech:

a) podpora kulturních a uměleckých aktivit realizovaných na území Plzeňského kraje menšího rozsahu (rozpočet akce nesmí přesáhnout 200 000 Kč), které budou prezentovány pro širokou veřejnost se zaměřením na hudbu, folklór, divadelní tvorbu, taneční umění, výtvarnou tvorbu, filmové festivaly, foto a design
b) podpora rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kulturní činnosti neziskových právnických osob, které byly primárně založeny za účelem kulturní činnosti

Cílem dotačního programu "Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2020", který se na základě výsledků předchozích let osvědčil jako vhodný realizační nástroj Plzeňského kraje pro podporu rozvoje literární tvorby a vydávání neperiodických publikací, je:

a) původní autorská tvorba vztahující se k Plzeňskému kraji (poezie, próza, drama)
b) odborné autorské publikace (prezentace a dokumentace historického a kulturního dědictví kraje, zejména architektury, historických osobností a událostí)
c) dokumentačně historické publikace obcí a spolků s podílem autorského textu minimálně 50 % obsahu díla.


Na památkovou péči bude příští rok uvolněno více financí
Na dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2020 je v rozpočtu vyčleněna částka 28 milionů korun, což je o půl milionu více než v roce letošním. 

Dotační program „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“. Cílem navrhovaného dotačního programu je efektivně přispívat při obnově kulturních památek Plzeňského kraje k zachování jejich kulturně historického charakteru a výpovědní hodnoty.
V rámci programu budou dotace poskytovány v následujících dotačních titulech:
1. Dotace na stavební a restaurátorské práce související přímo se zachováním a obnovou památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky. Jedná se zejména o obnovu střešního pláště, krovové konstrukce, fasád, výplní okenních a dveřních otvorů (repase a obnova původního řešení), o restaurování uměleckořemeslných prvků a děl výtvarných umění (detailů a nástěnných maleb) a o statické zajištění objektů.
2. Dotace na restaurování ohrožených nemovitých kulturních památek - uměleckořemeslných a výtvarných děl umístěných v exteriéru.
3. Dotace na restaurování varhan, které jsou součástí nemovité kulturní památky.

Dotační program „Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru; podpora tvorby plánů ochrany na území Plzeňského kraje“ pro rok 2020 souvisí s poskytováním dotací k zajištění zájmů památkové péče v regionu Plzeňského kraje. Cílem navrhovaného dotačního programu je podporovat obnovu a rehabilitaci staveb nebo jejich částí neprohlášených za kulturní památky na území památkových rezervací a zón, podporovat obnovu staveb drobné architektury místního významu, které nejsou prohlášeny za kulturní památky, podporovat zhotovení a instalaci kopií sochařských děl v exteriéru včetně konzervace a uložení originálů a podporovat tvorbu plánů ochrany památkových rezervací a zón.
V rámci programu budou dotace poskytovány v následujících dotačních titulech:
1. Dotace na stavební a uměleckořemeslné práce přímo související se zachováním a obnovou původního řešení nemovitostí neprohlášených za kulturní památku, ale nacházejících se na území rezervací a zón.
2. Dotace na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se záchranou a obnovou staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu, které nejsou prohlášeny za kulturní památky a nenacházejí se na území památkové rezervace nebo zóny. Dotační titul se nevztahuje na objekty dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech.
3. Dotace na zhotovení a instalaci kopií sochařských děl či jejich souborů nacházejících se v exteriéru, které pro jejich špatný stav není možné dále zachovat na místě, a proto je nezbytná jejich náhrada, a na konzervaci a uložení původních sochařských děl, která byla nahrazena kopií (např. lapidárium, muzeum, depozitář).
4. Podpora tvorby plánů ochrany památkových rezervací a zón – nově vyhlášený dotační titul od r. 2020, žádat lze na příspěvek na tvorbu plánu ochrany památkových rezervací a zón, případně na tvorbu dílčí etapy plánu ochrany, žadateli mohou být obce nacházející se na území Plzeňského kraje, pro jejichž území se má plán ochrany vytvářet nebo se již vytváří. 

Dotace z obou dotačních programů budou poskytovány zejména na objekty, které jsou ve špatném technickém stavu, nebo objekty, jejichž obnova je již rozpracována a její nedokončení by vedlo k nevratnému poškození památkových a historických hodnot objektů.

V rámci dotačního programu „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“ pro rok 2020 budou poskytovány dotace na podporu péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa, zejména na udržovací a obnovovací stavebně-technické práce, restaurování a statické zajištění stávajících pomníků, válečných hrobů a pietních míst, v případě pamětních desek může být dotace určena v odůvodněných případech i na jejich zhotovení. Cílem Programu je podpořit péči o pomníky, válečné hroby a pietní místa jako připomínek historických událostí, československého odboje, boje proti totalitním režimům, obětí I. světové války, nacistického teroru v letech 1938–1945 a komunistického režimu, což je důležité pro zachování povědomí o historii na území Plzeňského kraje spjaté především s obdobím první poloviny 20. století a existencí Československa.


Kraj investuje do oprav silnic 635 milionů korun
Rada souhlasí se zařazením stavebních akcí na silnicích II. a III. třídy a cyklostezkách a projektových do seznamu akcí, které budou realizovány v roce 2020. Celkem bude SÚS PK realizovat stavební akce ve výši 635 milionů korun a projektové dokumentace ve výši 35 milionů korun.
Podrobný seznam stavebních akcí a projektových dokumentací v příloze TZ.


Dotační programy v oblasti mládeže vyhlášeny
Rada vyhlásila následující dotační programy:
a) Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2020
Cílem tohoto programu je výchova mladých lidí k solidaritě, toleranci a porozumění prostřednictvím interkulturního vzdělávání. Program je zpřístupněn i těm mladým lidem, kteří jsou zdravotně, sociálně, ekonomicky, geograficky či etnicky znevýhodněni. Zdokonaluje se jazyková vybavenost a dochází k odbourávání bariér při vzájemné komunikaci, což je důležitou součástí přípravy dětí a mládeže na soužití ve sjednocené Evropě. Cílem je také podpora spolupráce s partnerskými regiony Plzeňského kraje v oblasti školství a mládeže.
b) Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2020
Cílem dotačního titulu je podpora realizace aktivit škol a školských zařízení v oblasti primární prevence rizikového chování, zejména programů všeobecné, selektivní a indikované prevence rizikového chování zaměřených na děti a mládež na území Plzeňského kraje, adaptačních pobytů - zejména žáků 1. a 6. ročníků základních škol a žáků 1. ročníků středních škol, dále podpora projektů zaměřených na vzdělávání pedagogických pracovníků škol v oblasti primární prevence rizikového chování, specializační studium školních metodiků prevence či supervizi pedagogických sborů.
c) Podpora poskytovatelů primární prevence rizikového chování v Plzeňském kraji v roce 2020
Cílem dotačního titulu je podpora realizace aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování, zejména programů všeobecné, selektivní a indikované prevence rizikového chování zaměřených na děti a mládež na území Plzeňského kraje, dále podpora projektů zaměřených na vzdělávání pedagogických pracovníků škol v oblasti primární prevence rizikového chování, specializační studium školních metodiků prevence či supervizi pedagogických sborů. Dotační titul je určen osobám a organizacím, které poskytují aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování školám a školským zařízením Plzeňského kraje. Prioritou jsou projekty zaměřené na realizaci certifikovaných programů primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních.
d) Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2020
Cílem programu je vytvářet a rozšiřovat stávající nabídku volnočasových aktivit určených pro organizované i neorganizované děti a mládež v Plzeňském kraji, navýšit objem finančních prostředků určených na podporu dětí a mládeže v Plzeňském kraji s cílem všestranně působit na pozitivní osobnostní rozvoj dětí a mládeže prostřednictvím smysluplných volnočasových aktivit. Na základě Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje rozšířit vznik nových a podpořit provoz stávajících Klubů otevřených dveří pro neorganizované děti a mládež a táborů v organizacích pracujících s dětmi a mládeží, přednostně v oblastech, které dosud nejsou dostatečně pokryty činností zařízení pro zájmové vzdělávání dětí a mládeže.
e) Nadání 2020
Cílem programu je podporovat a rozvíjet nadání a zájem žáků středních škol o přírodovědné, společenskovědní a jazykové obory, rozvíjet péči o nadané děti a mládež ve středních školách, zlepšovat materiální vybavení středních škol pro práci s nadanými žáky.
Na dotační programy v oblasti mládeže je v rozpočtu PK vyčleněna v roce 2020 částka 6 070 000 korun.


Dotace do cestovního ruchu 2020
Na dotační programy v oblasti cestovního ruchu je v roce 2020 vyčleněna částka 6,9 milionu korun. Jedná se konkrétně o následující dotační programy:
Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy pro rok 2019
Předmětem podpory budou výhradně projekty investičního charakteru, zejména rekonstrukce, značení a doprovodná infrastruktura cyklostezek, cyklotras, singltreků a in-line tras a dále projektové dokumentace a vyhledávací studie k územnímu a stavebnímu řízení na stavbu specializovaných tras (singltrek, pumptrek, in-line). Preferovány budou dále zejména projekty týkající se výhradně nadregionálních dálkových tras, případně stavebního objektu podmiňujícího jejich funkci (lávka, podjezd, rampa, přívoz atd.) a na vypracování projektové dokumentace na značení cyklostezek a cyklotras v oblastech s jejich minimálním pokrytím – např. v oblasti bývalého Vojenského újezdu Brdy.

„Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2020
Dotační program je dlouhodobě zaměřen na podporu obnovy a dalšího budování venkovské a turistické infrastruktury, zvyšování atraktivity stávajících turistických cílů, vznik regionálních produktů zejména se zaměřením na regionální gastronomické speciality, tradice a tradiční řemeslnou výrobu, turistické informační systémy, regionální muzea, zařízení pro kulturní turistiku, volný čas a sport, ubytovací zařízení, zážitkovou turistiku, agroturistiku, poutní turistiku, zahradní turistiku, hipoturistiku, vodáctví, adrenalinové sporty, turistiku pro rodiny s dětmi a moderní informační technologie vedoucí k rozvoji venkovského cestovního ruchu. Od roku 2018 program podporuje projekty zaměřené na komplexní soubor služeb a zážitků, které spojuje společné téma nebo geografická poloha a jsou propagovány pod společným názvem, tzn. produkt cestovního ruchu. Další novou oblastí podpory je industriální cestovní ruch, kde je cílem podpořit projekty zaměřené na rozvoj industriálních stezek a rozvoj a zajištění provozu industriálních objektů včetně zajištění prohlídkových tras, speciálních expozic, bezpečnosti návštěvníků apod. Předmětem podpory mohou být projekty investičního i neinvestičního charakteru.

Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2020
Dotační program každoročně přispívá k rozvoji a zkvalitnění poskytovaných služeb a rozšíření nabídky cestovního ruchu dané oblasti. Informační centra plní jednu z nejdůležitějších rolí v rámci praktické, účelné a cílené propagace Plzeňského kraje. Poskytují veškeré informace z oblasti cestovního ruchu a přispívají tím k informovanosti a spokojenosti turistů, jež vede k opakovaným návštěvám i pobytům domácích a zahraničních turistů v regionu. V rámci programu budou podpořeny projekty neinvestičního charakteru zaměřené na tvorbu tiskových propagačních materiálů, webových prezentací, multimediálních produktů a produktů z oblasti nových médií obsahujících nabídku cestovního ruchu regionu nebo na pořízení inventáře k vybavení informačního centra.


Kraj vyhlásí dotační program na studie odkanalizování obcí
Na dotační program „Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2020“ je v příštím roce vyčleněno 600 tisíc korun.
Vyhlášení dotačního programu vzešlo z potřeby zejména menších obcí, v kterých je nutné řešit čištění odpadních vod a zásobování pitnou vodou v souladu s platnou legislativou. Studie má obcím napomoci nalézt optimální variantu odkanalizování a zásobování pitnou vodou a předejít tak případným nákladným projektům na odkanalizování a zásobování pintou vodou bez uvážení všech možných variant. Studie bude posléze podkladem pro změnu v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Podpora zpracování studie je v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se uvádí, že plán rozvoje vodovodů a kanalizací musí být hospodárný a musí obsahovat technicky nejvhodnější řešení.
Příjem žádostí bude probíhat od 13. 1. 2020 do 31. 1. 2020 prostřednictvím aplikace eDotace.


Dva miliony na ochranu přírody
Částka dva miliony korun je pro příští rok vyčleněna na dotační program „Ochrana přírody 2020“. Účelem dotačního programu je podpořit regionální projekty, činnosti a opatření, které napomůžou ke zlepšení stavu přírodního prostředí Plzeňského kraje. Dotace budou poskytovány zejména na praktická opatření ke zvyšování, případně zachování druhové rozmanitosti, ochranu biotopů a stanovišť zvláště chráněných a vzácných druhů, údržbu významných stromů a jejich skupin v zastavěném území sídel a ve volné krajině, výsadbu geograficky původních dřevin ve volné krajině, včetně liniové výsadby ovocných stromů, iniciativy vedoucí k zachování původních krajových odrůd ovocných dřevin a zakládání, obnovu a údržbu extenzivních (neprodukčních) sadů ve volné krajině se zaměřením na původní krajové odrůdy ovocných dřevin, údržbu a zřizování naučných stezek s tématem ochrany přírody.
Příjem žádostí bude probíhat od 3. 2. 2020 do 23. 2. 2020 prostřednictvím aplikace eDotace.