Úřední deska

Vyrozumění o podaném odvolání, výzva k vyjádření - D3 Praha-Václavice

Vyrozumění o podaných odvoláních proti rozhodnutí č. j. ŽP-PK/9985/20 o povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pro záměr "D3 0301 – 0303 Praha – Václavice" ...

Vyrozumění o podaném odvolání, výzva k vyjádření (D3 Václavice-Voračice)

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, tímto vyrozumívá o podání odvolání proti opravnému rozhodnutí ze dne 23. 6. 2020 č.j. PK-ŽP/14309/20 v řízení ve věci povolení výjimky z ust. § 56 odst. 1 a 2 ZOPK pro záměr „D3 0304 Václavice – Voračice“ ...

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Dočasná mobilní betonárna Holostřevy” dle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Dočasná mobilní betonárna Holostřevy” dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Rozhodnutí o umístění stavby "I/19 Nezvěstice - průtah"

Krajský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství jako speciální stavební úřad vydal rozhodnutí o umístění stavby "I/19 Nezvěstice - průtah"

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o změně stanovení záplavového území vodního toku Radbuzy v ř. km 6,900 - 93,800 a výzva k podání připomínek

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí zveřejňuje návrh opatření obecné povahy o změně stanovení záplavového území významného vodního toku Radbuzy (ř. km 6,900 – 93,800), včetně vymezení jeho aktivní zóny a vyzývá k podání připomínek.