Úřední deska

24. února 2020

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení záplavového území Zahořanského potoka v ř. km 0,00 - 13,85

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí stanovuje podle § 66 odst. 1 a 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, záplavové území významného vodního toku Zahořanského potoka od ústí do vodního toku Zubřina po pramen (ř. km 0,00 - 13,85).

19. února 2020

Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2020/021378-G

Nařízení o ukončení mimořádných veterinárních opatření stanovených Nařízením č.j. SVS/2018/039334-G ze dne 28. 3. 2018, ve znění Nařízení č.j. SVS/2019/024048-G ze dne 19. 2. 2019.

19. února 2020

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 9 integrovaného povolení pro zařízení "Skládka tuhého komunálního odpadu Štěpánovice"

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 9 integrovaného povolení pro zařízení "Skládka tuhého komunálního odpadu Štěpánovice" dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Klatovy, k.ú. Dehtín, Štěpánovice) ...

18. února 2020

Oznámení zahájení územního řízení - silnice I/22 průtah Kocourov

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, zahájil územní řízení ,,silnice I/22 průtah Kocourov".

17. února 2020

Zahájení zjišťovacího řízení k záměru "NOVARES - rozšíření areálu, fáze 3, Janovice nad Úhlavou" dle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „NOVARES rozšíření areálu, fáze 3, Janovice nad Úhlavou“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Klatovy, k.ú. Janovice nad Úhlavou) ...