Úřední deska

20. ledna 2020

Zveřejnění žádosti ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení „Závod živočišné výroby Nový Čestín“.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, zveřejňuje vyrozumění o zahájení řízení ve věci vydání rozhodnutí o integrovaném povolení pro zařízení „Závod živočišné výroby Nový Čestín“.

16. ledna 2020

Zahajovaná řízení dle z. č. 114/1992 Sb.

Sdělení informace o zahájení řízení dle § 70 z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

16. ledna 2020

Rozhodnutí odvolacího orgánu č. j. PK-RR/97/20

Rozhodnutí odvolacího orgánu č. j. PK-RR/97/20 o odvolání Jiřího Mareše a společnosti LUKR CZ, a.s. proti rozhodnutí Magistrátu města Plzně, odboru stavebně správního, ze dne 20.8.2019 č. j. MMP/228275/19

16. ledna 2020

Návrh OOP - ochranná pásma letiště Klatovy

Úřad pro civilní letectví vydává návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizují ochranná pásma letiště Klatovy.

15. ledna 2020

Závěr ZŘ „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany- Chotěšov (mimo)"

Závěr zjišťovacího řízení záměru „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo)“