Úřední deska

Zveřejnění dokumentace vlivů záměru "Stanovení dobývacího prostoru Chlumčany II a hornická činnost na výhradním ložisku kaolinu Chlumčany - Dobřany"

Dokumentace záměru ...

Zahajovaná řízení dle z. č. 114/1992 Sb.

Sdělení informace o zahájení řízení dle § 70 z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Pozvánka na veřejné projednání

Pozvánka na veřejné projednání návrhu Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje a vyhodnocení vlivů návrhu Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) ...

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 29 integrovaného povolení pro zařízení "Energetika"

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 29 integrovaného povolení pro zařízení "Energetika" provozovatele Plzeňská teplárenská, a.s., IČO: 49 79 04 80

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Terénní úpravy – Dotěsnění odvalu bývalého dolu Krimich v k.ú. Tlučná” podle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Terénní úpravy – Dotěsnění odvalu bývalého dolu Krimich v k.ú. Tlučná” podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Plzeň-sever, k.ú. Tlučná) ...