Pravidla pracovních cest členů ZPK

Pravidla pracovních cest členů Zastupitelstva Plzeňského kraje

18. června 2019 09:04, aktualizováno 27. ledna 2022 13:24, Mgr. René Zeithaml

Zastupitelstvo Plzeňského kraje vydává podle § 35 odst. 2 písm. t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o krajích"), tato pravidla:
 

Článek 1
Úvodní ustanovení

Pravidla pracovních cest členů Zastupitelstva Plzeňského kraje (dále jen "pravidla") stanoví podrobnosti pro konání pracovních cest členů Zastupitelstva Plzeňského kraje (dále jen "zastupitel") a pro poskytování cestovních náhrad.
 

Článek 2
Vymezení pojmů

1) Pracovní cestou se rozumí doba od nástupu zastupitele na cestu k výkonu činnosti konané v souvislosti s jeho funkcí zastupitele do jiného místa, než je jeho pravidelné pracoviště, včetně výkonu činnosti v tomto místě, do návratu zastupitele z této cesty. Pokud pracovní cesta začíná a končí na pravidelném pracovišti, je pro určení počátku a konce pracovní cesty rozhodná doba odchodu a příchodu na pracoviště. Pokud pracovní cesta začíná a končí jinde než na pravidelném pracovišti zastupitele, je pro určení počátku a konce pracovní cesty rozhodná doba odchodu a příchodu z místa stanoveného ve schváleném cestovním příkazu.

2) Pracovní cestou o víkendu se rozumí doba v sobotu a neděli od nástupu zastupitele na cestu k výkonu činnosti do jiného místa, než je jeho pravidelné pracoviště, včetně výkonu činnosti v tomto místě, do návratu zastupitele z této cesty.

3) Zahraniční pracovní cestou se rozumí cesta konaná mimo území České republiky. Dobou rozhodnou pro vznik práva zastupitele na náhradu cestovních výdajů v cizí měně je doba přechodu státní hranice ČR, nebo doba odletu z ČR a příletu do ČR při letecké přepravě.
 

Článek 3
Stanovení pravidelného pracoviště

1) Stanovuje se ve smyslu § 56 odst. 2 zákona o krajích, že za pravidelné pracoviště neuvolněného zastupitele se pro účely cestovních náhrad považuje obec jeho trvalého pobytu. Koná-li neuvolněný zastupitel cestu v rámci výkonu své funkce mezi obcí trvalého pobytu a statutárním městem Plzní, kde sídlí Plzeňský kraj, jedná se o pracovní cestu.

2) Stanovuje se ve smyslu § 56 odst. 2 zákona o krajích, že za pravidelné pracoviště uvolněného zastupitele se pro účely cestovních náhrad považuje obec jeho trvalého pobytu nebo statutární město Plzeň (sídlo kraje). Koná-li uvolněný zastupitel cestu v rámci výkonu své funkce mezi obcí trvalého pobytu a statutárním městem Plzní (sídlo kraje), nejedná se o pracovní cestu.
 

Článek 4
Schválení pracovní cesty

1) Pracovní cesty zastupitelů schvaluje hejtman včetně stanovení těchto podmínek:
   a) místo, datum a čas nástupu pracovní cesty,
   b) místo jednání (výkonu činnosti),
   c) účel cesty,
   d) způsob dopravy,
   e) místo, datum a čas ukončení pracovní cesty,
   f) spolucestující,
   g) výše zálohy na cestovní náhrady, pokud ji zastupitel požaduje,
   h) případně další podmínky pracovní cesty.

2) V případě zahraniční pracovní cesty se určí i výše kapesného a ostatních náhrad.

3) Neuvolněný zastupitel může pro pracovní cesty využívat veřejné dopravní prostředky; jiný způsob dopravy podléhá předchozímu schválení hejtmana.

4) Uvolněný zastupitel nebo neuvolněný člen Rady Plzeňského kraje (dále jen "RPK") může pro pracovní cesty využívat veřejné dopravní prostředky nebo může využívat služební vozidlo bez řidiče dle možností a kapacity autoprovozu Plzeňského kraje.

5) Hejtman může uvolněnému zastupiteli nebo neuvolněnému členu RPK na jeho žádost povolit použití služebního vozidla s řidičem s ohledem na délku a charakter pracovní cesty.

6) Hejtman může využívat služební vozidlo s řidičem pro pracovní cesty dle svých potřeb.

7) Využití vlastního soukromého vozidla pro pracovní cestu podléhá předchozímu schválení hejtmana. Vlastní soukromé vozidlo musí být havarijně pojištěno.

8) Zahraniční pracovní cestu, jejíž náklady na jednoho zastupitele převýší 30 000 Kč bez DPH, schvaluje Rada Plzeňského kraje.
 

Článek 5
Cestovní příkaz

1) Před nástupem na pracovní cestu zastupitel vyplní cestovní příkaz s určením údajů dle čl. 4 odst. 1, resp. 2. Vyplněný cestovní příkaz předloží prostřednictvím odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Plzeňského kraje (dále jen "KÚPK") hejtmanovi ke schválení.

2) Koná-li neuvolněný zastupitel cestu v rámci výkonu své funkce mezi obcí svého trvalého pobytu a statutárním městem Plzní (sídlo kraje), není nutné odevzdávat vyplněný cestovní příkaz dle předchozího odstavce. Pro tyto pracovní cesty lze využívat vlastní soukromé vozidlo bez předchozího schválení hejtmana pouze za předpokladu, že vozidlo je havarijně pojištěno.

3) V pokladně KÚPK si zastupitel před pracovní cestou vyzvedne požadovanou zálohu a v případě zahraniční pracovní cesty doklad o cestovním pojištění, který po návratu neprodleně vrátí zpět do pokladny KÚPK.

4) Při zrušení pracovní cesty zastupitel poskytnutou zálohu ihned vrátí na pokladně KÚPK.
 

Článek 6
Cestovní náhrady

1) Nestanoví-li tato pravidla jinak, jsou zastupiteli poskytovány cestovní náhrady ve stejné výši a za stejných podmínek jako zaměstnanci Plzeňského kraje zařazeného do KÚPK, a to podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a podle vnitřních předpisů KÚPK upravujících poskytování cestovních náhrad.

2) Neuvolněnému zastupiteli náleží paušální cestovní náhrada za cesty mezi obcí jeho trvalého pobytu a statutárním městem Plzní (sídlo kraje) ve výši 8 Kč za kilometr nejkratší silniční cesty mezi obcí trvalého pobytu a statutárním městem Plzní vypočítané dle portálu www.dopravniinfo.cz1. V této paušální náhradě jsou zahrnuty veškeré výdaje na takovou pracovní cestu (např. jízdné, stravné a ostatní výdaje).
 

Článek 7
Vyúčtování cestovního příkazu

1) Po návratu z pracovní cesty zastupitel bez zbytečného odkladu předá cestovní příkaz, včetně dokladů potřebných k vyúčtování nákladů a zálohy, do pokladny KÚPK; včetně zprávy v případě, že šlo o zahraniční pracovní cestu. Zastupitel též vrátí případnou nevyčerpanou zálohu.

2) K vyúčtování cestovního příkazu zastupitel v případě vzniku nároku na cestovní náhradu přiloží:
   a) doklad o úhradě jízdních výdajů,
   b) doklad o úhradě výdajů na ubytování,
   c) doklad o nutných vedlejších výdajích (vstupenka, parkovací lístek apod.).

3) Ve výjimečném případě, kdy zastupitel nemůže výdaj prokázat, může doklad nahradit čestným prohlášením.

4) Pro výpočet stravovacích výdajů (stravné) zastupitel v cestovním příkazu uvede, zda mu bylo stravování poskytnuto bezúplatně či nikoliv (drobné občerstvení, jako např. chlebíček, zákusek, káva, čaj, voda apod., se za bezúplatně poskytnutou stravu nepovažuje). V případě bezúplatného stravování zastupitel uvede přehledný rozpis poskytnutého stravování.

5) Pro výpočet stravného při zahraniční pracovní cestě zastupitel uvede místo a dobu překročení státní hranice ČR, místo a dobu překročení státních hranic mezi všemi státy, které navštíví, příp. místo a dobu odletu a příletu letadla z ČR a do ČR.
 

Článek 8
Vyúčtování paušálních cestovních náhrad

1) Vyúčtování paušálních cestovních náhrad za pracovní cesty podle čl. 5 odst. 2 se provádí jednou měsíčně, pokud v daném měsíci zastupitel konal alespoň jednu pracovní cestu, za niž náleží paušální cestovní náhrada.

2) Vyúčtování se provádí na základě výkazu, který je přílohou pravidel.

3) Ve výkazu zastupitel vyplní tyto údaje:
   a) jméno a příjmení zastupitele,
   b) adresa trvalého pobytu zastupitele,
   c) vzdálenost nejkratší silniční cesty mezi obcí trvalého pobytu a statutárním 
      městem Plzní vypočítané dle portálu www.dopravniinfo.cz,
   d) účel pracovní cesty,
   e) datum a čas pracovní cesty.

4) Vyplněný a podepsaný výkaz zastupitel předá do pokladny KÚPK k vyúčtování.
 

Článek 9
Kontrola a proplácení vyúčtování cestovních náhrad

1) Kontrolu cestovního příkazu, přiložených dokladů a výkazů zajišťuje KÚPK. Při zjištění chyby vrátí podklady zastupiteli s komentářem k přepracování.

2) Cestovní náhrady se vyplácejí spolu s odměnou za výkon funkce zastupitele, pokud byl cestovní příkaz včetně bezchybného vyúčtování a všech nezbytných dokladů nebo řádně vyplněný výkaz předaný do 25. kalendářního dne v příslušném měsíci na pokladnu KÚPK. Připadne-li tento den na víkend nebo státní svátek, je termín pro předání podkladů následující pracovní den. Cestovní příkaz předaný po tomto termínu bude zpracovaný v následujícím měsíci.
 

Článek 10
Závěrečná ustanovení

1) Změny, doplňky či vydání nových pravidel podléhají schválení zastupitelstvem.

2) Pravidla byla schválená usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1133/19 ze dne 10. 06. 2019 a nabývají účinnosti 1. 7. 2019.

Bc. Josef Bernard
hejtman Plzeňského kraje

1 Portál www.dopravniinfo.cz je oficiálním portálem Ředitelství silnic a dálnic ČR, který zohledňuje i aktuální uzavírky silničních komunikací.


Soubory ke stažení