Úřední deska

Usnesení - přerušení odvolacího řízení

Usnesení - přerušení odvolacího řízení ve věci odvolání Společenství vlastníků Sladovnická 228 a Společenství vlastníků Sladovnická 226, 227, Rokycany proti rozhodnutí Městského úřadu Rokycany, odboru stavebního, ze dne 26.6.2023, č. j. MeRo/5553/OST/23, sp. zn. MeRo/11167/OST/22 May, kterým byla povolena změna v užívání části stavby (jednotky 227/17) v I.N.P. obytného domu „Sladovnická č.p.227 v Rokycanech“ na pozemku st.p. 5363 v katastrálním území Rokycany. ...

Seznámení s podklady rozhodnutí

Seznámení s podklady rozhodnutí - Bdeněves- obytná zóna...

Oznámení - prodloužení odchylného postupu při ochraně kormorána velkého dle zákona 114/1992 Sb. pro ZÚS ČRS

Oznámení o zahájení řízení ve věci prodloužení platnosti rozhodnutí o stanovení odchylného postupu při prevenci závažných hospodářských škod způsobených kormoránem velkým dle § 5a a 5b zákona 114/1992 Sb. v rybářských revírech v Plzeňském kraji, v nichž byl svěřen výkon rybářského práva ZÚS ČRS v Plzni...

Nabytí právní moci rozhodnutí změny č. 6 integrovaného povolení pro zařízení "Výrobna krmných směsí Klatovy"

Nabytí právní moci rozhodnutí změny č. 6 integrovaného povolení pro zařízení "Výrobna krmných směsí Klatovy"...

Veřejná vyhláška - oznámení o spojení územního a stavebního řízení, o zahájení společného územního a stavebního řízení a pozvání k vřejnému ústnímu projednání stavby "I/26 Babylon - obchvat"

KÚPK, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad příslušný dle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb.. dle § 10 a § 11 zákona č. 55/2004 Sb. a dle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. oznamuje zahájení společného územního a stavebního řízení a zároveň nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní projednání na den 1. 11. 2023 v 10:00 hod. se schůzkou pozvaných v budově KÚPK, Škroupova 18, zasedací místnost č. 174 v I. patře...