Úřední deska

Oznámení o vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí „CPI Park Mlýnec - západ” podle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí „CPI Park Mlýnec - západ” podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”) ...

Návrh koncepce "Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje - aktualizace 2020"

Návrh koncepce ...

Vyhlášení dotačního titulu "Nadání 2022"

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1478/22 ze dne 06. 12. 2021 dotační program „Nadání 2022“. Termín uzávěrky příjmu žádostí o dotaci je 26. 08. 2022 ...

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 13 integrovaného povolení pro zařízení „Závod na porážku a zpracování jateční drůbeže“

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 13 integrovaného povolení, pro zařízení „Závod na porážku a zpracování jateční drůbeže“, společnosti Drůbežářský závod Klatovy a.s., se sídlem ul. 5. května 112, 339 01 Klatovy, s přiděleným IČO 45359989 ...

Zahájení zjišťovacího řízení koncepce "Strategie udržitelné mobility Plzeňské metropolitní oblasti ITI"

zahájení ZŘ ...