Úřední deska

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 13 integrovaného povolení pro zařízení „Závod na porážku a zpracování jateční drůbeže“

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 13 integrovaného povolení, pro zařízení „Závod na porážku a zpracování jateční drůbeže“, společnosti Drůbežářský závod Klatovy a.s., se sídlem ul. 5. května 112, 339 01 Klatovy, s přiděleným IČO 45359989 ...

Zahájení zjišťovacího řízení koncepce "Strategie udržitelné mobility Plzeňské metropolitní oblasti ITI"

zahájení ZŘ ...

Rozhodnutí o odvolání č.j. PK-RR/588/22 ze dne 16.6.2022

Rozhodnutí Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje o odvolání proti územnímu rozhodnutí Magistrátu města Plzně, odboru stavebně správního č.j. MMP/293694/21 ze dne 8.11.2021 na stavbu "I/20 Losiná, obchvat"...

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 9 integrovaného povolení pro zařízení "PILSEN STEEL s.r.o." dle zákona č. 76/2002 Sb.

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 9 integrovaného povolení pro zařízení "PILSEN STEEL s.r.o." dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Plzeň-město, k.ú. Plzeň) ...

Rozhodnutí v odvolacím řízení

Rozhodnutí v odvolacím řízení vedeném ve věci stavebního povolení podle § 115 stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejm. ust. § 18c vyhl. č. 503/2006 Sb., v platném znění, podle projektové dokumentace ze souboru stavebních objektů stavby : „Vejprnice – výstavba infrastruktury pro RD v lok. Pod Hájíčkem – dopravní stavby“ (obytná zástavba cca pro 105 RD v prostoru mezi ul. Tyršova „za Jantarem“ a ul. Línská, přes ul. Polní, vč. propojení) ...