87. jednání Rady Plzeňského kraje

obrazek
23. ledna 2024 06:50, Bc. Eva Mertlová

Podpora dobrovolných i profesionálních hasičů pro letošní rok


Rada schválila a doporučila ke schválení krajskému zastupitelstvu dotaci ve výši 12 mil. Kč HZS PK, která je rozčleněna do dvou částí. Celkem 10 mil. Kč bude investiční dotace na projektovou dokumentaci stavby HS Staňkov, přeložku elektrického vedení tamtéž, nákup záchranné seskokové matrace, záchranných nafukovacích člunů, cvičných výcvikových figurín, vysavačů vody s odolností i proti nebezpečným látkám. Část neinvestiční ve výši 2 mil. Kč je určena na nákup ochranných a věcných prostředků.

Podporu ve výši alokovaných 19,6 mil. Kč mohou čerpat také dobrovolní hasiči. Rada schválila vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2024. Žádosti o podporu z programu budou přijímány do 31. 3. 2024. Program zahrnuje tituly určené k nákupu nového dopravního automobilu, požárního přívěsu pro hašení, nové cisternové stříkačky či její opravu, na pořízení přenosné motorové stříkačky, nákup vybavení a opravy neinvestiční povahy.

"Často si to neuvědomujeme, ale hasiči jsou ti, kteří pomáhají nejen u nehod a požárů, ale jejich pomoc vidíme při povodních, odklízení následků silného větru, pomáhají při náročných transportech pacientů sanitami. Zkrátka jsou tam, kde je třeba a často i nad rámec své práce. A co se týká dobrovolných hasičů, ti tvoří osu života v malých obcích, podílí se na sportovních aktivitách, organizují kulturní akce i různé soutěže, jsou k ruce profesionálům, když je třeba pokrýt jakýkoli zásah. Podpora z rozpočtu Plzeňského kraje je pro ně pomocí, jak zajistit lepší vybavení a tím i lépe pomáhat," říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták s tím, že rada projednala podporu 100 tis. Kč také pro Nadaci policistů a hasičů – vzájemná pomoc, která podporuje jak děti policistů a hasičů zemřelých při výkonu služby tak i hasiče a policisty, kteří jsou těžce tělesně postiženi následkem zranění utrpěného v rámci výkonu služby. Ze schválené dotace bude nadace tentokrát hradit ozdravné pobyty. "Tato nadace pomáhá téměř třem stovkám lidí. V Plzeňském kraji je to 5 rodin s devíti dětmi a 2 rodiny těžce postižených policistů," doplnil Rudolf Špoták.

(předkládá Rudolf Špoták)

Vyhlášení dotačního programu OBCHŮDEK 2021+ pro rok 2024

Rada schválila vyhlášení dotačního programu OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském kraji pro letošní rok. Tento program je financován z prostředků Ministerstva průmyslu a ochodu ČR a jeho cílem je udržení provozu maloobchodních prodejen v obcích do 1 000 obyvatel resp. do 3 000 obyvatel, jejichž místní část/části mají méně než 1 000 obyvatel. Dotace napomáhá snížit provozní výdaje prodejen na venkově, ve kterých převažuje prodej potravin, nápojů a tabákových výrobků. Minimální dotace na jednu prodejnu je 40 000 Kč, maximální částka pak 100 000 Kč.

"V letošním roce – ve 3. výzvě tohoto programu – rozdělí Plzeňský kraj mezi žadatele maximálně 3,8 mil. Kč. V rámci 1. výzvy bylo již v kraji podpořeno 30 prodejen celkovou částkou 2,9 mil. Kč. V rámci 2. výzvy bylo podpořeno 42 prodejen celkovou částkou 4 mil. Kč," uvedl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, IT a evropské záležitosti Petr Vanka. Zapojení do dotačního programu, který pod názvem Program podpory malých prodejen na venkově OBCHŮDEK 2021+ schválila vláda v červnu 2021, odsouhlasila krajská rada. "Jsme si vědomi problematiky existenčního udržení malých prodejen v menších obcích. Proto kromě programu OBCHŮDEK 2021+ vyhlašujeme pravidelně už řadu let také program Zachování prodejen v malých obcích, kterým se snažíme udržet pro obyvatele alespoň základní komfort pro nakupování," doplnil Petr Vanka.

(předkládá Petr Vanka)

Kraj i letos podpoří včelařství

Rada také pro letošní rok schválila vyhlášení dotačního programu Podpora včelařství 2024. Na tento program je v rozpočtu Plzeňského kraje vyčleněno celkem 2,9 mil. Kč.

Je určen na podporu začínajících a stávajících včelařů, realizaci ozdravných a preventivních opatření proti závažným onemocněním včelstev, za účelem stabilizace počtu včelstev, zkvalitnění včelích chovů, rozšíření a zlepšení opylovací služby včelstev. "Chceme podpořit nejen stávající ale také začínající včelaře. Právě ti si mohou z dotace pořídit nejen nové nástavkové úly ale také minimální nutné vybavení k úspěšnému včelaření. U stávajících včelařů podporujeme především pořízení nových nástavkových úlů," říká náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Josef Bernard. Žádosti o dotaci budou přijímány od 26. 2. 2024 do 3. 3. 2024. Celkem bylo za období 2008-2023 v programu z rozpočtu Plzeňského kraje poskytnuto 32,86 mil. Kč.

(předkládá Josef Bernard)

Podpora domácí hospicové péče

Rada kraje schválila vyhlášení dotačního programu „Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2024“, pro nějž byly alokovány v rozpočtu kraje na letošní rok 3 mil. Kč, a pravidla pro žadatele a příjemce dotace. "Ta obsahují specifikaci podmínek, požadavků pro předložení žádostí a účel, na který mohou být peněžní prostředky kraje poskytnuty," připomněl náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Pavel Hais s tím, že budou zveřejněna na serveru: e-Dotace. Domácí hospicovou péčí, jak dále upřesnil, se rozumí hospicová péče poskytovaná domácím hospicem ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Jde o 24hodinovou nepřetržitou, dostupnou a odbornou péči pacientům, kteří se nachází v pokročilé nebo konečné fázi onemocnění a kteří si přejí strávit poslední etapu života ve vlastním sociálním prostředí. "Domácí hospicové služby zahrnují jak paliativní péči o klienty, tak i psychosociální a duchovní podporu poskytovanou klientovi i celé jeho rodině, kterou zajišťuje multidisciplinární tým složený ze zdravotnických i nezdravotnických pracovníků," dodal náměstek Pavel Hais s tím, že součástí poskytovaných služeb v rámci domácí hospicové péče je také zaučení pečujících v péči o pacienta, péče o zemřelého pacienta a podpora rodiny po úmrtí pacienta.

(předkládá Pavel Hais)

Podpora regionálních knihoven

Rada kraje schválila poskytnutí neinvestičních dotací v celkové výši 5,4 mil. Kč na podporu výkonu regionálních knihoven pro rok 2024 pro 13 žadatelů. Další tři žádosti o dotaci pro Městskou knihovnu Boženy Němcové Domažlice, Městskou knihovnu Rokycany, p. o., a Městskou knihovnu v Plasích, p. o., vzhledem k jejich výši nad jeden milion korun Rada doporučila schválit Zastupitelstvu kraje. "Pro letošní rok jsme peníze na zajištění provozu knihoven navýšili oproti roku minulému o 700 tisíc korun," upozornil radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka s tím, že díky tomu budou mít čtenáři knihoven ve všech částech Plzeňského kraje přístup i k nejnovějším knihám, které vycházejí.

(předkládá Libor Picka)

Podpora sociálních služeb

Rada kraje odsouhlasila a doporučila Zastupitelstvu PK schválit návrh rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101 a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2024, a to za podmínky, že budou tyto prostředky poskytnuty kraji v rámci dotačního řízení MPSV pro kraje a Hlavní město Prahu. Jedná se o vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v celkové výši 1,21 mld. Kč. "Do vyhlášeného dotačního programu podalo žádost celkem 108 organizací za zajišťování 244 sociálních služeb," vyčíslil náměstek hejtmana pro oblast majetku a sociálních věcí Martin Záhoř s tím, že převis požadavků činil 241,8 mil. korun. Uspokojeno bylo celkem 107 organizací poskytujících sociální služby obecného hospodářského zájmu. Neuspokojena byla pouze jedna organizace. O konečném přidělení dotací rozhodnou zastupitelé kraje 5. února 2024.

Centrum sociálních služeb Stod – rozšíření

Rada kraje učinila svým dnešním rozhodnutím o výkupu pozemků v katastrálním území Mantov rozhodující krok pro realizaci projektu „Rozšíření komunitních sociálních služeb CSS Stod“. Zastupitelstvu kraje doporučila schválit výkup par. č. 1420 o výměře 3716 m² zapsaného u Katastrálního pracoviště Plzeň-jih, pro obec Chotěv a k. ú. Mantov za kupní cenu 9 998 000 korun, tj. za cenu v daném místě a čase obvyklou. "Pozemek bude po realizovaném výkupu a po provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí předán k hospodaření Centru sociálních služeb Stod, které díky tomu bude moci rozšířit kapacity pobytových služeb pro osoby s PAS a/nebo poruchou chování tím, že zde vybuduje dva nové rodinné domy s kapacitou 6 osob. První pro osoby s PAS a/nebo poruchou chování a do druhého by byly přesunuti stávající obyvatelé z pronajatých bytů, u nichž postupně dochází ke ztrátě samostatnosti. Přemístěni budou do nové domácnosti," přiblížil záměr na rozšíření kapacity sociálních služeb náměstek pro oblast majetku a sociálních věcí Martin Záhoř.

(předkládá Martin Záhoř)