91. jednání Rady Plzeňského kraje

obrazek
25. března 2024 13:23, Bc. Eva Mertlová

Kraj podpoří záchranné stanice živočichů

Rada schválila individuální dotace téměř 3,5 mil. Kč pro záchranné stanice živočichů na podporu jejich provozu. Jde o ZO ČSOP Rokycany, která obdrží dotaci ve výši 400 200 Kč pro využití v rámci projektu Podpora záchranné stanice živočichů Rokycany, a ZO ČSOP – TOS záchranná stanice v Tachově, která obdrží dotaci 733 700 Kč. Tu využije v rámci projektu Podpora na provoz záchranných stanic. Zároveň rada doporučila ke schválení krajskému zastupitelstvu, které z hlediska finanční výše spadají do kompetence zastupitelstva, další dvě dotace. Tou první je Dobrovolný ekologický spolek – ochrana ptactva, Plzeň, který v rámci projektu Podpora na provoz záchranné stanice Plzeň 2024 využije dotaci 1,07 mil. Kč. Dotaci 1,3 mil. Kč pak obdrží po schválení zastupitelstvem také ZO ČSOP Spálené Poříčí, a to na projekt Péče o handicapované živočichy v záchranné stanici živočichů ve Spáleném Poříčí v roce 2024.

"Tyto záchranné stanice pečují v rámci své činnosti o zraněné volně žijící živočichy. To znamená, že zajišťují péči o ně, ale i odchyt, deponaci, veterinární ošetření, nákup krmení a léčbu včetně nákladů na jejich zpětný návrat do volné přírody," vysvětluje náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Josef Bernard a dodává: "Součástí činnosti záchranných stanic je také environmentální vzdělávání a osvěta, kterou zabezpečují nejen ve svých prostorách ale i na školách."

(předkládá Josef Bernard)

Plzeňský kraj se stává jedním ze zakladatelů Techmania Science Centra o.p.s.

Techmania Science centrum o.p.s. (TSC) byla založena 20. července 2005. Zakladateli byly ZČU v Plzni a Škoda INVESTMENT a.s. Rada na svém jednání schválila a doporučila ke schválení také krajskému zastupitelstvu změnu ve vztahu k Techmania SC – Plzeňský kraj. Ten se stává jedním ze zakladatelů obecně prospěšné společnosti TSC. Přebírá tak práva a povinnosti ZČU v Plzni, jejíž status se ze zakladatele mění na strategického partnera Techmania Science Centra.

"Plzeňský kraj se jako zakladatel zavazuje poskytnout science centru v letech 2024 až 2028 ročně finanční podporu v rozmezí 14 – 20 milionů korun. Druhý ze zakladatelů, kterým je Škoda INVESTMENT, poskytne v letech 2024 až 2028 Techmanii podporu ve výši 40 % podpory Plzeňského kraje," vysvětluje náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc s tím, že v letošním roce je kraj připraven podpořit společnost částkou 20 mil. Kč.

Plzeňský kraj podporuje Techmania Science Centrum průběžně, v letech 2014 – 2019 obdržela společnost dotaci ročně 10 mil. Kč. V letech 2020 – 2021 šlo již o 14 mil. Kč. „S ohledem na spolupráci s Techmanií, její vzdělávací funkci a přínos kraji především pro veřejnost, považujeme vstup kraje do společnosti za logický krok a věříme, že spolupráce se bude i nadále rozšiřovat,“ doplnil Vladimír Kroc.

(předkládá Vladimír Kroc)

Krajské kolo soutěže Vesnice roku podpoří kraj i letos

Již 28. ročník soutěže Vesnice roku byl v letošním roce vyhlášen 6. března. V krajském kole zajišťuje vždy Plzeňský kraj finanční prostředky pro oceněné obce a podpoří také zajištění věcných cen, přípravu a tisk brožury Vesnice roku Plzeňského kraje 2024 nebo částečné krytí nákladů na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, které se koná ve vítězné obci krajského kola. Krajská rada schválila poskytnutí finančních prostředků ve výši 1 mil. Kč pro oceněné obce – barevné stuhy, Cena hejtmana PK, cena RPK, Vesnická knihovna roku, Diplom za vzorné vedení kroniky, Cenu naděje pro živý venkov, Zlatou cihlu, Fulínovu cenu a Diplom za rozvíjení tradic či Diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu obce. "Do soutěže se mohou zapojit obce, města nebo městyse vesnického charakteru do velikosti 7500 obyvatel. Samotnou soutěží se snažíme ocenit a podpořit aktivitu obcí, jejich představitelů ale také obyvatel, kteří zvelebují své okolí, rozvíjí tradice a zapojují se do společenského života obce," říká náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, IT a evropských záležitostí Petr Vanka.

Více o soutěži najdete na webu ZDE.

(předkládá Petr Vanka)

Kraj podpoří cyklostezky dotacemi ve výši 40 mil. Kč

V prosinci loňského roku byl vyhlášen dotační program Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji v roce 2024. V období od 1. – 23. 2. 2024 proběhl sběr žádostí o dotaci z programu. Hodnoceno bylo celkem 17 žádostí, rozděleno pak bude celkem jedenácti žadatelům 40 mil. Kč namísto původních alokovaných 30 mil. Kč. "S ohledem na velký počet žadatelů a objem požadovaných finančních prostředků 75 mil. Kč, při realizaci akcí v hodnotě 93 mil. Kč, došlo k navýšení podpory v tomto dotačním programu o 10 mil. Kč," vysvětluje náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek.

Rada schválila dotaci 2,2 mil. Kč. Pro město Blovice (Oprava povrchu dílčího úseku dálkové cyklotrasy č. 31 v k.ú. Vlčičce u Blovic) 600 tis. Kč, pro obec Zdemyslice (Napojení na cyklotrasu Žákava-Blovice) 600 tis. Kč a obci Břasy (CT 37 Plaská) 1 mil. Kč.

Krajské zastupitelstvo pak bude na základě doporučení rady schvalovat dotace ve výši 37,8 mil. Kč pro Stříbro, Dolní Lukavice, Chrást, Holýšov, Předenice, Kout na Šumavě, Přeštice a Město Touškov.

(předkládá Pavel Čížek)

Podpora sociálních služeb, organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné a podpora prevence v oblasti závislostí

V rámci Programu podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2024 schválila Rada PK poskytnutí dotací ve výši 4,2 mil. Kč. Dotace do 1 mil. Kč schvaluje rada, ostatní pak schvaluje krajské zastupitelstvo na základě doporučení rady. Hodnoceno bylo celkem 28 žádostí. Podpora zmiňovaných organizací je zaměřena na tři základní oblasti. Jsou jimi provoz a činnost organizace, rekondiční/edukační pobyty se zdravotním programem a podpora vzdělávacích, kulturních, společenských a jiných obdobných aktivit sloužících potřebám zdravotně postižených a chronicky nemocných.

Program podpory prevence v oblasti závislostí v Plzeňském kraji v roce 2024 byl vyhlášen v listopadu loňského roku. Během ledna pak byly přijímány žádosti o dotace. Celkem na 13 projektů požádalo o podporu 6 organizací. Rozděleno bude 3,3 mil. Kč. Rada schválila rozdělení dotací téměř 856 tis. Kč Centru protidrogové prevence a terapie o.p.s. (Program následné péče, CPTT) a Středisku křesťanské pomoci Plzeň (Terapeutická komunita Vršíček). Zbývající část finanční podpory 2,44 mil. Kč doporučila rada ke schválení krajskému zastupitelstvu.

Rada schválila vyhlášení Programu podpory sociálních služeb v PK 2024 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi, ve kterém mohou žádat obce nebo jimi zřizované či založené organizace o neinvestiční dotaci. Požádat lze prostřednictvím aplikace eDotace na webu Plzeňského kraje. Alokovaná částka na tento program je maximálně 5 mil. Kč. Dále rada schválila podporu pro obce, které mají uzavřenou smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území kraje v roce 2024 dotačním titulem téhož znění. Alokovaná částka na tuto podporu v rámci program je 3,6 mil. Kč.

(předkládá Martin Záhoř)