92. jednání RPK

obrazek
23. dubna 2024 08:22, Bc. Eva Mertlová

Dotacemi podpoří kraj vzdělávání lékařů

Od roku 2013 podporuje Plzeňský kraj vzdělávání a zvyšování kvalifikace lékařů, kteří pracují v lůžkových zdravotnických zařízeních a na Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje. Dotaci z dotačního programu „Podpora vzdělávání lékařů 2024“ mohou lékaři využít na financování zahraničních stáží. "Jsme si vědomi toho, že lékařská profese je povolání, které vyžaduje systematické a zodpovědné celoživotní vzdělávání, a právě zahraniční stáž je pro lékaře jedním z nejefektivnějších způsobů aktivního získávání nových poznatků a zkušeností. Ty pak mohou aplikovat v praxi a pomoci v našem kraji zvýšit kvalitu zdravotní péče," říká náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Pavel Hais s tím, že sledování vývoje nových technologií, vědeckovýzkumných poznatků, inovativních postupů a využívání zkušeností jiných pracovišť jsou tou ideální cestou, jak zajistit kvalitní péči pro obyvatele Plzeňského kraje.

Pro rok 2024 je alokována částka 240 000 Kč. Na jednoho žadatele může být poskytnuto maximálně 30 000 Kč. Žádat o dotaci lze prostřednictvím aplikace eDotace, a to od 3. 6. – 3. 7. 2024.

(předkládá Pavel Hais)

Rada vyhlásila druhé kolo programu Obědy do škol na rok 2024/25

Pro dva školní roky 2023/24 a 2024/25 obdržel Plzeňský kraj dílčí alokovanou částku 10,4 mil. Kč na dotační program Obědy do škol. Do tohoto se Plzeňský kraj zapojil v rámci výzvy MPSV č. 03_22_026 Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi. Cílem projektu ministerstva je zajištění stravování v MŠ, ZŠ a SŠ ve věku 2-26 let. V květnu 2023 bylo Radou PK vyhlášeno první kolo tohoto programu, kam se přihlásilo pro školní rok 2023/24 celkem 45 škol na území kraje bez rozdílu zřizovatele. Těmto školám byla poskytnuta dotace 3,49 mil. Kč. "Vzhledem k tomu, že po termínu uzávěrky projevilo zájem přihlásit se do programu ještě dalších 7 škol, byla jim poskytnuta ještě další dotace, a to celkem 304 tis. Kč. Podmínky čerpání tohoto programu to naštěstí školám umožnily," říká náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc s tím, že v současné době ještě zbývá dočerpat finanční prostředky, proto kraj vyhlašuje druhé kolo programu na školní rok 2024/25. "Objem prostředků pro druhé kolo je 8,5 mil. Kč s tím, že lze čerpat na období od 1. 9. 2024 až do 31. 8. 2025 u mateřinek, u základních a středních škol je toto období od 1. 9. 2024 do 30. 6. 2025," doplnil Vladimír Kroc. Plzeňský kraj se podle pravidel programu podílí na financování nákladů 10 % a v případě nezpůsobilých nákladů pak hradí 100 %. V červenci 2023 obdržel Plzeňský kraj od MPSV zálohovou platbu 30 % alokované částky, další financování ze strany ministerstva proběhne na základě vyúčtování za jednotlivá monitorovací období zálohovými platbami. V současné době nebyla schválena monitorovací zpráva, proto kraj musí předfinancovat dotační program částkou 3 mil. Kč.

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže

Rada schválila poskytnutí neinvestičních dotací z programu „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2024 v celkové výši 1,35 mil. Kč a podobu rastrových smluv, které Plzeňský kraj uzavře s jednotlivými žadateli. Finanční podporu kraje získalo celkem 48 subjektů, jako například Plzeňská krajská rada dětí a mládeže z. s. (90 000 Kč), Středisko volného času Radovánek (90 000 Kč), Pionýr, z. s. – Plzeňská krajská organizace (70 000 Kč), Vodní záchranná služba ČČK, pobočný spolek Plzeň (40 000 Kč), Junák – český skaut, z.s. (70 000 Kč) a další.

Podpora tělovýchovy a sportu v roce

Celkem 30,6 mil. Kč půjde v letošním roce z rozpočtu Plzeňského kraje na podporu tělovýchovy a sportu. V rámci dotačního řízení se sešlo celkem 305 žádostí, které hodnotící komise projednala a doporučila Radě kraje schválit poskytnutí neinvestiční finanční dotace pro 249 subjektů v celkovém finančním objemu 16,03 mil. Kč. "S těmito 249 žadateli bude nyní, po schválení dotací Radou kraje, podepsána veřejnoprávní rastrová smlouva," konstatoval náměstek hejtmana Vladimír Kroc a přislíbil, že Plzeňský kraj vyhlásí ještě 2. kolo dotačního řízení z ‚Programu tělovýchovy a sportu v roce 2024‘. K rozdělení v něm bude celkem 14,57 mil. Kč.

Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže

Rada kraje schválila poskytnutí finančních dotací z titulu ‚Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2024‘ v celkové výši 2,4 mil. Kč pro 43 žadatelů. Celkem se do tohoto dotačního titulu sešlo 50 žádostí v celkovém finančním objemu více než 3,6 mil. Kč, sedm žádostí hodnotící komise nedoporučila Radě kraje schválit.

(předkládá Vladimír Kroc)

Kraj podpoří nákup knižního fondu knihoven v PK

Rada schválila poskytnutí dotací ve výši 1,2 mil. Kč na nákup knižního fondu knihoven na území Plzeňského kraje. O neinvestiční dotaci z dotačního programu Nákup knižního fondu knihoven v PK pro rok 2024 mohou žádat provozovatelé knihoven, kteří svým jménem v knihovně poskytují veřejné knihovnické a informační služby a jsou evidováni Ministerstvem kultury ČR v souladu se zákonem. Jde o žadatele knihoven do 500 čtenářů, do 1000 čtenářů a knihoven obsluhujících 1000 a více čtenářů. "Žádat o dotaci mohou pouze obce v Plzeňském kraji nebo jimi zřizované organizace a bude jim poskytnuta podpora ve výši 50 %nákladů. Oproti loňskému roku byla dotace na tento program navýšena o 100 tisíc korun," říká radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka s tím, že kraj obdržel 49 žádostí na celkem 1,2 mil. Kč. "I přesto, že lhůta podání žádostí byla stanovena až do srpna tohoto roku, došlo k vyčerpání alokované – navýšené částky již koncem března," doplnil Libor Picka. Celkem tak do nákupu knižního fondu investoval kraj 3,3 mil. Kč, což společně se stejně vysokou povinnou investicí obcí (zřizovatelů/knihoven) je 6,6 mil. Kč pro nákupu knih pro celý Plzeňský kraj.

(předkládá Libor Picka)

Navýšení počtu zastupitelů v dalším volebním období

Rada schválila navýšení počtu zastupitelů Plzeňského kraje v následujícím volebním období ze stávajících 45 na 55 členů Zastupitelstva Plzeňského kraje. Rozhodla tak na základě zákona o krajích, kde se dle § 31 odst. 3 zákona o krajích a v souladu s § 31 odst. 1 písm. b) téhož zákona stanoví podmínky pro počet zastupitelů kraje. Rozhodující pro jeho stanovení je počet obyvatel kraje k 1. lednu roku, v němž se konají volby. K 1. lednu 2024 měl Plzeňský kraj podle informativních přehledů zpracovaných Ministerstvem vnitra ČR 631 166 obyvatel. Z toho vyplývá počet volených zastupitelů pro podzimní krajské volby na 55. Pro předchozí volební období byl rozhodující počet 589 899 obyvatel k 1. lednu 2020, kdy se konaly poslední krajské volby. Informace o navýšení počtu zastupitelů bude na úřední desce vyvěšena do dvou dnů.