Informace k přezkoumávání hospodaření obcí a DSO

obrazek
14. května 2008 15:20, aktualizováno 19. ledna 2022 08:52, Mgr. Ivana Musilová

Povinnosti a termíny jsou stanoveny zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění (dále jen zákon):

Podání žádosti o přezkoumání hospodaření krajskému úřadu

§ 4 odst. 1 zákona, žádost za probíhající rok

do 30. 6.

Oznámit krajskému úřadu rozhodnutí zadat přezkoumání auditorovi

§ 4 odst. 1 zákona, žádost za probíhající rok

do 30. 6.

Projednání závěrečného účtu územního celku

§ 43 zákona č. 128/2000 Sb., a § 17 zákona č. 250/2000 Sb.,

do 30. 6.

Informovat krajský úřad o uzavření smlouvy s auditorem

§ 4 odst. 8 zákona, informace za předešlý rok

do 31. 1.

                       

Dále je územní celek ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci (Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení finanční kontroly,  Škroupova 18, 306 13 Plzeň), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem  v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona povinen v informacích dle odst. 1 písm. b) uvést lhůtu, ve které podá přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Povinnost se vztahuje rovněž na územní celky, které zadaly přezkoumání hospodaření auditorovi.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč v jednom případě.

Vzory žádostí o přezkoumání hospodaření krajským úřadem a vzor oznámení rozhodnutí zadat přezkoumání auditorovi viz přílohy.

Soubory ke stažení