Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje a Akční plán 2023

obrazek
06. ledna 2023 14:19, Ing. Alena Otčenášková

Plzeňský kraj zpracoval v průběhu roku 2022 novou Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje (dále jen "Koncepce"). Koncepci spolu s Akčním plánem 2023 schválila Rada Plzeňského kraje usnesením č. 2999/22 dne 29. 12. 2022. Primárním cílem Koncepce je vytvoření funkčního vzdělávacího a informačního systému, který povede ke zvýšení zájmu obyvatel Plzeňského kraje o životní prostředí, přírodu a krajinu, zlepší pochopení principů fungování přírody a napomůže pochopení, proč a jak je potřeba chránit přírodu a životní prostředí. Díky němu by mělo dojít také ke zvýšení povědomí jednotlivců i celého společenství o dopadech jejich chování a konání na životní prostředí a napomoci zapojení jednotlivých cílových skupin do řešení environmentálních problémů v regionu. Naplnění tohoto cíle by mělo vést k prohlubování kladného vztahu k přírodě napříč společností, vnímání přírodních rozmanitostí kraje, jejich respektování a posílení sounáležitosti obyvatel s místem, kde žijí. Současně by mělo motivovat zájem o problémy životního prostředí a pomoci porozumět jim, ale i posilovat a rozvíjet osobní, občanské a profesní kompetence k environmentálně zodpovědnému chování.


Kontaktní osoby:

Ing. Alena Bratková
telefon: 377 195 594, e-mail: alena.bratkova@plzensky-kraj.cz

Mgr. Jana Lišková
telefon: 377 195 685, e-mail: jana.liskova@plzensky-kraj.czSoubory ke stažení