Vydávání výpisů z evidence zemědělských podnikatelů

obrazek
08. února 2008 11:37, aktualizováno 25. ledna 2024 10:41, Bc. Alena Šulcová

Na konci roku 2007 byl zprovozněn na centrální úrovni informační systém Evidence zemědělského podnikatele (EZP), ve kterém jsou vedeny na základě ustanovení § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, údaje o zemědělských podnikatelích evidovaných na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností. Informační systém EZP umožňuje vydávat výpisy z evidence zemědělských podnikatelů. Výpisy jsou vydávány v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo může o vydání výpisu z evidence požádat?

EZP je veřejným seznamem a o výpis může požádat kdokoliv, aniž by musel prokazovat právní zájem. Ve výpisu pak budou uvedeny všechny údaje o zemědělském podnikateli kromě rodného čísla. Z neveřejné části lze vydat výpis ze zápisu jen osobě evidované v evidenci zemědělského podnikatele nebo na základě ověřené plné moci i zmocněnci této osoby.

Kde lze o výpis EZP požádat?

Výpisy z evidence vydávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností; v Plzeňském kraji jsou k jejich vydávání pověřeny obecní živnostenské úřady.

Správní poplatek za vydání výpisu EZP

Vydání výpisu EZP podléhá správnímu poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a dle Sazebníku, část I, položky 3 písm. a) jeho výše činí od 1. 1. 2024 30,- Kč za první stránku a 10,- Kč za každou další i započatou stránku.

Informativní nahlížení do EZP

Nepožaduje-li zájemce výpis z EZP jako ověřený výstup z informačního systému (tedy s úředním razítkem obecního úřadu), je možné informace o zemědělských podnikatelích vyhledat na http://eagri.cz/public/app/SZR/EZP.