Evidence zemědělského podnikatele

obrazek
10. června 2022 09:13, aktualizováno 09:55, Bc. Alena Šulcová

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství je povinna se zaevidovat (ust. § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství).

Povinnosti evidence zemědělského podnikatele nepodléhá fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky.


Zemědělského podnikatele zaeviduje obecní úřad obce s rozšířenou působností, pokud žadatel splňuje zákonem stanovené podmínky (dle § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství). Do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše zemědělského podnikatele do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu mu vydá osvědčení. Žádost lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností; v Plzeňském kraji provádí všechny úkony vztahující se k evidenci zemědělského podnikatele obecní živnostenské úřady.

Formuláře k podání žádostí vztahujících se k evidenci zemědělského podnikatele naleznete zde


Správní poplatky stanovené zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

Sazebník – část I – Položka 6

a) Zápis zemědělského podnikatele do evidence Kč 1 000,-

b) Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci Kč 500,-

c) Změna identifikačních údajů Kč 100,- (bez poplatku, je-li změna identifikačních údajů již zapsána v Obchodním rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidenci např. v Živnostenském rejstříku)