Projekty

Projekt "Plzeňský kraj a Horní Falc – společné výzvy, společná řešení"

Hlavním cílem česko-bavorského projektu č.BYCZ01-059 „Plzeňský kraj a Horní Falc – společné výzvy, společná řešení“ je dosažení vyššího stupně regionální integrace a přeshraniční koordinace prostřednictvím společného přeshraničního řešení důležitých regionálních témat a propojování relevantních odborníků z Plzeňského kraje a Horní Falce.

Mapování kulturních a kreativních odvětví pro tvorbu rozvojového koncepčního materiálu Plzeňského kraje

Cílem projektu je vytvoření krajského analytického, koncepčního či strategického materiálu rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví v Plzeňském kraji, a to na základě předchozího mapování, resp. sběru a vyhodnocení dat. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury.

Smart Akcelerátor Plzeňského kraje III

Cílem projektu je přispět pomocí realizovaných aktivit k dalšímu rozvoji kapacit a kompetencí potřebných pro posilování domén inteligentní specializace našeho regionu a k rozvoji krajského inovačního ekosystému.

Technická pomoc - Zajištění fungování Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje IV

Projekt je zaměřen především na financování mzdových nákladů pracovníků sekretariátu Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje ( dále jen RSK PK), který organizačně a administrativně zabezpečuje činnost RSK PK a jí zřízených pracovních skupin.

Zvyšování kvalifikace studentů gastronomických oborů

Hlavní cílem česko-bavorského projektu je motivovat studenty k většímu zájmu o vybrané obory, zvýšení atraktivity gastronomických oborů, srozumitelná výuka technik a postupů a také navázání profesních kontaktů a otevření nových obzorů díky přeshraniční spolupráci. Projekt volně navazuje na projekt "Ekologicky šetrná gastronomie", který byl realizován v letech 2013 - 2015.