Dlouhodobě vyvěšené dokumenty

Postup pro příjímání a vyřizování stížností proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami

Krajský úřad Plzeňského kraje podle § 94 odst. 1 písm. b) a c) zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje tento postup pro přijímání a vyřizování stížností proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami. Celý postup pro přijímání a vyřizování stížností je přílohou článku.

Podmínky pro přijímání datových zpráv

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Krajskému úřadu Plzeňského kraje. Pro jejich příjem jsou stanoveny následující podmínky...

Zásady výkupu pozemků pod silnicemi II. a III. třídy

Účelem vydání těchto zásad je stanovení postupu při majetkoprávním vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy, ke kterému je přistupováno z důvodu snahy o sjednocení vlastnictví k silnicím II. a III. tříd a jimi dotčených silničních pozemků v Plzeňském kraji tak, aby tyto nemovité věci byly ve vlastnictví pouze jednoho vlastníka - Plzeňského kraje.

EIA

Přehled o prováděných procesech posuzování vlivů na životní prostředí záměrů v Plzeňském kraji podle zákona číslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

IPPC

Přehled řízení o vydání integrovaného povolení v Plzeňském kraji podle zákona číslo 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů