Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů – vozidel s ukončenou životností, Třemošná” dle zákona č. 100/2001 Sb.

obrazek
04. července 2024 14:35, Ing. Dominika Holá

Na základě ust. § 16 zákona oznamujeme veřejnosti zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů – vozidel s ukončenou životností, Třemošná”.
Oznámení s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3 k zákonu (Environmental Impact Assessment – EIA), je pro veřejnost k nahlédnutí na odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje od 4. 7. 2024 do 5. 8. 2024 ve zveřejněné pracovní době. Zde je taktéž možné činit si výpisky a opisy.
Zapojení veřejnosti je jednou z nejvýznamnějších zásad systému hodnocení ve smyslu EIA, proto je na stejném místě možné předat do 5. 8. 2024 písemné vyjádření.
Tato vyjádření budou zohledněna, společně s vyjádřeními dotčených územně samosprávných celků a dotčených správních úřadů, při zpracování závěru zjišťovacího řízení, které provede Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí. Na připomínky, které budou uplatněny po stanovení této lhůty, nebude brán zřetel.
Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách České informační agentury životního prostředí (Informační systém EIA (cenia.cz)), pod kódem záměru PLK2064.

Originální text dokumentu naleznete v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení