Úřední deska

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb - MUDr. et MDDr. Ghanem Manna Al- Enezi – zubní lékař, V Bezovce 1028/3, 301 00 Plzeň ...

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o stanovení záplavového území vodního toku Třemošná v ř. km 20,528 - 44,272 a výzva k podání připomínek

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí zveřejňuje návrh opatření obecné povahy o stanovení záplavového území významného vodního toku Třemošná (ř. km 20,528 - 44,272), včetně stanovení jeho aktivní zóny a vyzývá k podání připomínek ...

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Drůbežárna Vejprnice - rekonstrukce chovu nosnic” dle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Drůbežárna Vejprnice - rekonstrukce chovu nosnic” dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ...

Oznámení o zveřejnění - Návrh Akčních plánů protihlukových opatření

Krajský úřad Plzeňského kraje na základě ust. § 81c písm. c) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 6 vyhlášky č. 523/2006 Sb., o hlukovém mapování v platném znění oznamuje veřejnosti zveřejnění "Návrhu Akčního plánu protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Plzeňského kraje" a "Návrhu Akčního plánu protihlukových opatření pro aglomeraci Plzeň" ...

Sdělení o počtu volených krajských zastupitelů pro volby v roce 2024

Na základě § 31 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, sděluje Krajský úřad Plzeňského kraje, že počet členů Zastupitelstva Plzeňského kraje, kteří mají být zvoleni v roce 2024, je stanoven na 55 členů ...